Ostatní

DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. od s. 128-129, 2 s. ISBN 978-953-7237-25-7.
Online dostupné: https://www.academia.edu/1043921/Analysis_of_archaeological_field_prospection_in_the_hinterland_of_the_early_medieval_centre_Pohansko

DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.

DRESLER, Petr – Kučera, Michal – Macháček, Jiří – Petrželka, Radek – Vlach, Marek – Žídek, Ondřej. POHAN DATA SERVER – digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. od s. 30-46, 17 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.

DRESLER, Petr – Macháček, Jiří. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. od s. 237-251, 15 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.

DRESLER, Petr – Macháček, Jiří. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. od s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.

DRESLER, Petr – Macháček, Jiří – Přichystalová, Renáta. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg – Vorburg – Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2008. od s. 229-270, 42 s. ISBN 80-86023-84-2.

DRESLER, Petr – Milo, Peter – Šešulka, Vojtěch. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Nitra, 41, 1, od s. 142-144, 3 s. ISSN 0560-2793. 2007.

HORÁČKOVÁ, Ladislava – Vargová, Lenka – Macháček, Jiří. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Líbivá u Břeclavi), (předběžné sdělení). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 63-69. ISBN 80-210-2547-6.

HORÁČKOVÁ, Ladislava – Vargová, Lenka – Macháček, Jiří. An Artificially Deformed Skull from Líbivá,District Břeclav (Czech Republic). In XIIth European Meeting of the Paleopathology Association, Abstracts. Praha: Charles University, Institute for the History of Medicine, 1998. s. 47-47.

KUČERA, Michal – Macháček, Jiří. POHAN – GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo, Ostrava: Computer Press, a.s., 98, 6s. 56-59. ISSN 1211-1082. 1998.

MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin – New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. od s. 473-498, 26 s. Millennium Studies. ISBN 978-3-11-018356-6.

MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. od s. 155-159, 5 s. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.

MACHÁČEK, Jiří. Breclav – Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, LVII, 1, od s. 100-138, 39 s. ISSN 0323-1267. 2005.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.

MACHÁČEK, Jiří. Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East, New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, LVI, 3, od s. 694-696, 3 s. ISSN 0323-1267. 2004.

MACHÁČEK, Jiří. Rekonstrukce kultiště na Pohansku u Břeclavi. ERA 21 – ekologie, realizace, architektura, Brno: ERA group, spol. s r.o., 4, 4, od s. 70-72, 3 s. ISSN 1213-6212. 2004.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko-Břeclav. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin – New York : Walter de Gruyter GmbH & Co., 2003. od s. 226-230, 5 s. Band 23. ISBN 3-11-017535-5.

MACHÁČEK, Jiří. Wirschafltich-soziale Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums und sein Hinterland. In Brücken für die Forschung. Abstracts. Bonn: Alexander von Humboldt – Stiftung, 2002. s. 20-20.

MACHÁČEK, Jiří. Hej Slované aneb hřebenová vlnice jako etnoidentifikační znak. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 53, 2s. 355-356. ISSN 0323-1267. 2001.

MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno : Město Břeclav, 2001. s. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav – ein bedeutendes Zentrum Großmährens. In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.

MACHÁČEK, Jiří. Die heiligen Bezirke in Pohansko bei Břeclav-ein Beitrag zur Kenntnis des Heidentums und des Christentums der mitteleuropäischen Slawen im frühen Mittelalter. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 405-406. ISBN 3-8062-1544-8.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 330-332. ISBN 3-8062-1544-8.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990. Příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 9-19. ISBN 80-210-2547-6.

MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi – pracoviště moderní archeologie. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1997, 8s. 20-22. ISSN 1211-6866. 1997.

MACHÁČEK, Jiří. Die Analyse des Brandgräberfeldes von Břeclav-Pohansko. Bemerkungen zur slawischen Ethnogenese in Mitteleuropa. Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs, Wien : Franz Deuticke, 79, 1s. 219-231. ISSN 0003-8008. 1995.

MACHÁČEK, Jiří. Analýza žárového pohřebiště z Břeclavi- Pohanska. Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1991s. 33-39. ISSN 1211-7250. 1993.

MACHÁČEK, Jiří. Starohradištní obydlí z Břeclavi-Pohanska. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univezita v Brně, 1992. s. 103-114. Řada archeologicko-klasická E 37. ISBN 80-210-0602-1.

MACHÁČEK, Jiří – Doláková, Nela – Dresler, Petr – Havlíček, Pavel – Hladilová, Šárka – Přichystal, Antonín – Roszková, Alena – Smolíková, Libuše. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy, Praha, LIX, 2, od s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267. 2007.

MACHÁČEK, Jiří – Goláň, Jiří. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vyd. Břeclav : Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. od s. 513-526, 12 s. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5.

MACHÁČEK, Jiří – Goláň, Jiří – Kučera, Michal. The Application of GIS in the Archaeology – intra and inter site analysis in Breclav – Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth – Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. od s. 246-262, 17 s. CD. ISBN 80-210-3223-5.

MACHÁČEK, Jiří – Gregerová, Miroslava – Hložek, Martin – Hošek, Jiří. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické, Praha, XCVIII, 1, od s. 129-184, 56 s. ISSN 0031-0506. 2007. info

MACHÁČEK, Jiří – Klanicová, Evženie. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg – Líbivá. In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. s. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.

MACHÁČEK, Jiří – Kučera, Michal. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. od s. 246-249, 4 s. ISBN 1-84171-592-1.

MACHÁČEK, Jiří – Kučera, Michal. Pohansko a GIS. GEOinfo, Brno: Computer Press, a.s., VIII, 4s. 30-33. ISSN 1211-1082. 2001.

MACHÁČEK, Jiří – Kučera, Michal. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS. In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien : Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. s. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.

MACHÁČEK, Jiří – Kučera, Michal. Pohan – GIS der archäologischen Lokalität. In Archäologie und Computer 1999. 1. vyd. Wien : Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. s. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.

MACHÁČEK, Jiří – Pleterski, Andrej. Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik). Studia mythologica Slavica, Ljubljana: ZRC SAZU, III, 1s. 9-22. ISSN 1408-6271. 2000.

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Detské hroby z južného predhradia veľkomoravského hradiska na Pohansku pri Břeclavi. Študijné zvesti, Nitra: Archeologický ústav SAV, 42, 1, od s. 163-184, 22 s. ISSN 1802-128X. 2007.