Prof. PhDr. Jiří Macháček, Ph.D

1040428_549602145085341_1519269662_oMoravských archeolog a specialista na slovanskou archeologii raného středověku současné doby, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., se narodil v roce 1971 v Novém Městě na Moravě. Ve svém rodišti navštěvoval mezi léty 1985-1989 gymnázium Vincence Makovského, které úspěšně ukončil maturitní zkouškou. Další cesta za vzděláním ho přivedla na Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, kde se také nachází jeho nynější pracoviště. V roce 1995 ukončil své magisterské diplomové studium obhajobou diplomové práce pod názvem  Podunajský typ, aneb, Keramika středodunajské kulturní tradice. Následně poté pokračuje ve své profesní kariéře dále, a to navazujícím doktorským studiem. Raný středověk se zaměřením na dobu slovanskou se stal definitivně hlavním předmětem zájmu prof. Macháčka. Tomuto tématu je věnována i jeho disertační práce, která se specializuje na keramiku z období Velké Moravy a také na nové metody jejího zpracování (Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, model).

V roce 1998 po prof. PhDr. B. Dostálovi, DrSc. a PhDr. J. Vignatiové, CSc. zaujal pozici vedoucího archeologického výzkumu velkomoravského hradiska Pohanska u Břeclavi, kde působí dodnes. Od konce 90. let došlo k trvalému nárůstu intenzity archeologických aktivit na Pohansku a v jeho okolí, což mimo jiné odráží významný přínos prof. Macháčka právě pro tuto lokalitu. Kromě svých vědecko-výzkumných aktivit přednáší na téma slovanské archeologie a zároveň se specializuje na počítačovou podporu v archeologii. Kromě Masarykovy univerzity vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni, v roce 2007 učil také na Ernst-Moritz-Arndt-Universität v Greifswald. Náplní jeho pedagogické činnosti je vedení závěrečných prací posluchačů bakalářského, magisterského diplomového a doktorského programu.

V roce 2005 úspěšně obhájil habilitační práci Pohansko u Břeclavi. Raně středověké centrum jako socioekonomický systém: význam, smysl a funkce a v roce 2006 mu byl udělen titul docent. Nejvyšší akademické vědecké funkce dospěl o čtyři roky později, kdy byl ve svých 39 letech jmenován profesorem. Prof. Macháček se podílel na realizaci mnoha projektů a mimouniverzitních činností. Z pohledu publikační aktivity má na pomyslném seznamu více než 100 položek titulů, na nichž se sám, či ve spolupráci jiných autorů podílel.

Poté, co se stal v roce 2016 vedoucím Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, předal odpovědnost za vedení Pohanska Petru Dreslerovi.

Academia.edu: https://muni.academia.edu/JiriMachacek

Literatura: kompletní seznam naleznete zde