Publikace

Aktuální práce

https://muni.academia.edu/JiriMachacek

https://muni.academia.edu/RenataSvecova

https://muni.academia.edu/PetrDresler

Souborné práce

DOSTÁL, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, 520 s., [28] s. obr. příl.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103565

DOSTÁL, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1985, 168 s., 22 s. obr. příl.
online dostupné: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103564

DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127630

Více>

Nálezy

MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.

MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 s. ISBN 80-210-2525-5.
online dostupné: https://www.academia.edu/1510771/Studie_k_velkomoravsk%C3%A9_keramice

MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2000, 1,s. 25-56. ISSN 1211-6327. 2000.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113814

Více>

Zprávy z výzkumních sezón

DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník, Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 46, 43, od s. 7-18, 12 s. ISSN 0449-0436. 2007.

MACHÁČEK, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 39-62. ISBN 80-210-2547-6.

Ostatní

DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.

DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. od s. 128-129, 2 s. ISBN 978-953-7237-25-7.
Online dostupné:  https://www.academia.edu/1043921/Analysis_of_archaeological_field_prospection_in_the_hinterland

DRESLER, Petr – Kučera, Michal – Macháček, Jiří – Petrželka, Radek – Vlach, Marek – Žídek, Ondřej. POHAN DATA SERVER – digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. od s. 30-46, 17 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.

Více->

Závěrečné práce

BALCÁRKOVÁ, Adéla. Nůž v raném středověku na příkladu nálezů z Břeclavi – Pohanska [online]. 2006 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/110365/ff_b/.

BOBEROVÁ, Kateřina. Genetická studie lidí z jižního předhradí Břeclav – Pohansko [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Eva Drozdová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/53399/prif_d/.

ČERNÝ, Hynek. Praktická funkce kovodělného výrobního komplexu z Břeclavi – Pohanska [online]. 2009 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/150379/ff_b/.

Více->